Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 31. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 25. 8. 2008 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 15.426.221 oziroma 67,85% vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

 1. Otvoritev skupščine
  a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
  b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine

  Sklep št. 1 :
  Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Janez Mencin, Lidija Lipavšek in Urška Zupančič ter predsednica skupščine Carmen Dobnik.

  Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.426.221 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.426.221 delnic, kar predstavlja 100,00% od vseh oddanih glasov.

 2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2007 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2007 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2007 ter Poročila Nadzornega sveta h konsolidiranemu in nekonsolidiranemu Letnemu poročilu z
  mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2007

  Pri tej točki dnevnega reda so se delničarji seznanili z navedenimi dokumenti in ni bilo glasovanja.

 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2007, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu
  Sklep št. 3.1:
  Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša 215.898.165,63 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 174.862.891,89 EUR in čistega dobička poslovnega leta v višini 41.035.273,74 EUR.
  Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:
  - del bilančnega dobička v višini 5.683.787,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividende znašajo 0,25 EUR bruto na delnico in se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju sklepa;
  - del bilančnega dobička v višini 14.000,00 EUR bruto se uporabi za izplačilo nagrad članom Nadzornega sveta, ki se razdeli med člane Nadzornega sveta in predsednika Nadzornega sveta glede na čas dela v Nadzornem svetu v letu 2007;
  - o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 210.200.378,63 EUR se bo odločalo v naslednjih letih (preneseni dobiček).

  Sklep št. 3.1 je bil sprejet v vsebini kot ga je z nasprotnim predlogom predlagal delničar Slovenska odškodninska družba, d.d. Pri predlaganem sklepu na podlagi nasprotnega predloga je bilo oddanih 15.426.217 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.046.253 delnic, kar predstavlja 97,537% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 379.964 delnic, kar predstavlja 2,463% od vseh oddanih glasov. O predlogu Uprave in Nadzornega sveta se ni odločalo.


  Sklep št. 3.2:
  Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2007.

  Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.426.217 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.411.073 delnic, kar predstavlja 99,902% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 15.144 delnic, kar predstavlja 0,098% od vseh oddanih glasov.


  Sklep št. 3.3:
  Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2007.

  Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.085.997 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.056.373 delnic, kar predstavlja 99,804% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 29.624 delnic, kar predstavlja 0,196% od vseh oddanih glasov.

 4. Pričetek postopkov in aktivnosti potrebnih za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in dopolnitev Statuta
  Sklep št. 4.1:
  Dopolni se drugi odstavek 31. (enaintridesetega) člena Statuta tako, da se za drugo alineo drugega odstavka 31. (enaintridesetega) člena Statuta doda nova (tretja) alinea, in sicer:
  "- za izplačila delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku."

  Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.083.801 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.076.601 delnic, kar predstavlja 99,952% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 7.200 delnic, kar predstavlja 0,048% od vseh oddanih glasov.


  Sklep št. 4.2:
  Skupščina delničarjev soglaša, da Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., prične s postopki in aktivnostmi, potrebnimi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.

  Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu na podlagi nasprotnega predloga je bilo oddanih 15.068.605 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.060.405 delnic, kar predstavlja 99,946% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 8.200 delnic, kar predstavlja 0,054% od vseh oddanih glasov.

 5. Sprememba Statuta
  Sklep št. 5:
  Skupščina delničarjev sprejme predlagano spremembo statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer:
  Spremeni se prvi odstavek 8. (osmega) člena Statuta tako, da se glasi:
  »Zavarovalnica v Republiki Sloveniji in v tujini opravlja svojo dejavnost na sedežu zavarovalnice, v območnih enotah, preko podružnic in v okviru organizacijskih delov, določenih v pravilniku, ki ureja organizacijo in poslovanje zavarovalnice.«

  Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.085.997 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.079.453 delnic, kar predstavlja 99,957% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 6.544 delnic, kar predstavlja 0,043% od vseh oddanih glasov.

 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008
  Sklep št. 6:
  Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2008 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

  Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.083.801 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.059.157 delnic, kar predstavlja 99,837% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 24.644 delnic, kar predstavlja 0,163% od vseh oddanih glasov.

 7. Seznanitev z odstopnima izjavama člana Nadzornega sveta g. Aleša Hauca in g. Tomaža Toplaka ter imenovanje nadomestnih članov Nadzornega sveta
  Sklep št. 7:
  Za nadomestna člana Nadzornega sveta se z dnem sprejema tega sklepa izvolita Janez Gregorič in Bojan Župevec za mandatno obdobje od dneva sprejema tega sklepa do dne 6. 4. 2009.

  Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.083.801 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.078.393 delnic, kar predstavlja 99,964% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 5.408 delnic, kar predstavlja 0,036% od vseh oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.


Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 65,44%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628,delež glede na vse glasovalne pravice 34,47%;
- Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 6.449.912, delež glede na vse glasovalne pravice 28,37%;
- HIT, d.d., Nova Gorica: število delnic in glasov 255.408, delež glede na vse glasovalne pravice 1,12%;
- Poteza Naložbe, d.o.o., Ljubljana: število delnic in glasov 242.022, delež glede na vse glasovalne pravice 1,06%;
- Kinghouse Investments Limited, Ciper: število delnic in glasov 94.200, delež glede na vse glasovalne pravice 0,41%.


Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 26. 8. 2008 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

 
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Datum: 25. 8. 2008