Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 30. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 18. 4. 2008 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.


Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 3.747.317 oziroma 65,93% vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

 1. Otvoritev skupščine
  a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
  b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine
  Sklep št. 1:
  Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Janez Mencin, Lidija Lipavšek in Miha Klep ter predsednica skupščine Carmen Dobnik.


  Sklep sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.747.317 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.747.317 delnic, kar predstavlja 100,00% od vseh oddanih glasov.

 2. Uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg
  Sklep št. 2:
  Skupščina delničarjev soglaša z uvrstitvijo delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., v trgovanje na organiziran trg pri Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Skupščina delničarjev soglaša z začetkom vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg, do 30. 9. 2008.


  Sklep sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.747.317 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.747.317 delnic, kar predstavlja 100,00% od vseh oddanih glasov.

 3. Predlog dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., v zvezi z odobrenim kapitalom
  Sklep št. 3:
  Skupščina delničarjev sprejme predlagano dopolnitev statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer se za členom 5 (pet) doda nov člen 5.a (pet a), ki se glasi:
  »Uprava je pooblaščena povečati osnovni kapital zavarovalnice do 15,00 (petnajst 00/100) % osnovnega kapitala zavarovalnice, ki obstaja v času sprejemanja sprememb tega statuta (odobreni kapital), kar predstavlja največ 3.555.208,77 (trimilijonepetstopetinpetdesettisočdvestoosem 77/100) EUR z izdajo novih delnic za denarne vložke v prvih petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic določa Uprava zavarovalnice s soglasjem nadzornega sveta.

  Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem členom ustrezno uskladi besedilo Statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«


  Sklep sprejet v vsebini kot sta ga z nasprotnim predlogom predlagala delničarja Kapitalska družba, d.d., in Slovenska odškodninska družba, d.d. Pri predlaganem sklepu na podlagi nasprotnega predloga je bilo oddanih 3.740.546 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.645.335 delnic, kar predstavlja 97,455% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 95.211 delnic, kar predstavlja 2,545% od vseh oddanih glasov.

 4. Delitev delnic in sprememba 3. (tretjega) člena Statuta
  Sklep št. 4.1.:
  Vsaka navadna imenska kosovna delnica se razdeli na štiri kose in zamenja s štirimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami in je po razdelitvi in zamenjavi osnovni kapital družbe, ki znaša 23.701.391,79 EUR, razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.
  Uprava družbe mora dati Klirinško depotni družbi nalog za vpis spremembe podatkov tako, da se kosovne delnice uvedejo najkasneje v roku dveh mesecev od dneva vpisa sprememb statuta družbe skladno s sklepom št. 4.2 te skupščine.

  Sklep št. 4.2.:
  Skupščina delničarjev sprejme predlagano spremembo statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer se 2. (drugi) odstavek 3. (tretjega) člena Statuta spremeni tako, da se glasi:
  »Osnovni kapital je razdeljen na 22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.«


  Sklepa št. 4.1. in 4.2. sta bila sprejeta v predlagani vsebini. Pri predlaganih sklepih št. 4.1. in 4.2. je bilo oddanih 3.747.317 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje teh sklepov je glasovalo 3.747.317 delnic, kar predstavlja 100,00% od vseh oddanih glasov.

 5. Uskladitev dejavnosti družbe
  Sklep št. 5.1.:
  Dejavnost družbe se uskladi z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 tako, da se 3. (tretji) odstavek 2. (drugega) člena Statuta spremeni tako, da se po novem glasi:
  "V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli iz prvega in drugega odstavka tega člena razvrščajo, kot sledi:
  65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja
  65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
  65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
  66.210 Vrednotenje tveganja in škode
  66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
  66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade".

  Sklep št. 5.2.:
  Točka št. 5.1., točka št. 5.2. in točka št. 5.3. sklepa št. 5, ki ga je skupščina Zavarovalnice Triglav, d.d. sprejela na 29. seji dne 27. 8. 2007, se spremeni tako, da se besedna zveza "J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n." nadomesti z besedno zvezo "66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade ".


  Sklepa št. 5.1. in 5.2. sta bila sprejeta v predlagani vsebini. Pri predlaganih sklepih št. 5.1. in 5.2. je bilo oddanih 3.742.776 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje teh sklepov je glasovalo 3.741.594 delnic, kar predstavlja 99,968% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.182 delnic, kar predstavlja 0,032% od vseh oddanih glasov.

 6. Seznanitev z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta g. mag. Radovana Žerjava z dne 11. 9. 2007 in imenovanje novega člana Nadzornega sveta
  Sklep št. 6.:
  Za novega člana Nadzornega sveta se z dnem sprejema tega sklepa izvoli Janez Sušnik za mandatno obdobje do dne 6. 4. 2009.


  Sklep sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.736.924 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.720.038 delnic, kar predstavlja 99,548% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 16.886 delnic, kar predstavlja 0,452% od vseh oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.


Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 64,53%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:
- Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 1.959.157, delež glede na vse glasovalne pravice 34,47%;
- Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 1.612.478, delež glede na vse glasovalne pravice 28,37%;
- Poteza Naložbe, d.o.o., Ljubljana: število delnic in glasov 42.994, delež glede na vse glasovalne pravice 0,76%;
- Banka Celje, d.d., Celje: število delnic in glasov 31.453, delež glede na vse glasovalne pravice 0,55%;
- Publikum Trezor, d.o.o., Ljubljana: število delnic in glasov 21.476, delež glede na vse glasovalne pravice 0,38%.Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 21. 4. 2008 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

 
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Datum: 21. 4. 2008