Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Skupina Triglav v letu 2022 (1) : Krepitev obsega poslovanja in dobička

Storjeni nadaljnji koraki razvoja uravnoteženega in trajnostno naravnanega poslovanja

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav v 2022 povečala celotne prihodke za 10 odstotkov na 1.599,3 milijona evrov in ustvarila 134,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 1 odstotek več kot leto prej. Na rezultat, ki je nad načrtovanim, so, poleg uspešnega poslovanja, učinkovale tudi ustrezne prilagoditve vplivom iz okolja. Skupina, ki je dosledno izvajala strateške razvojne aktivnosti in uresničevala zastavljene trajnostne ambicije, ostaja finančno močna in z visoko kapitalsko ustreznostjo, ki se je ob koncu leta nahajala okrog spodnjega roba ciljnega razpona. Priznani bonitetni agenciji sta ji tudi v 2022 podelili visoko bonitetno oceno »A«, s stabilno srednjeročno napovedjo. Izmerjeni stopnji zadovoljstva strank in zaposlenih sta ponovno dosegali visoko raven.

DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO. Skupina Triglav je v 2022 ustvarila 134,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 1 odstotek več kot leto prej in nad načrtovanim. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Lani smo naredili pomembne razvojne korake in v zahtevnem poslovnem okolju dosegli dobre rezultate, ki potrjujejo robustnost našega poslovnega modela ter prilagodljivost in uspešnost začrtane strategije. Na teh podlagah smo se lahko tudi ustrezno prilagajali razmeram iz okolja, predvsem povečani rasti inflacije in neugodnemu stanju na finančnih trgih.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Celotni prihodki Skupine Triglav so se povišali za 10 odstotkov na 1.599,3 milijona evrov, od tega je obseg obračunane kosmate zavarovalne premije znašal 1.479,6 milijona evrov (9 odstotkov več kot v 2021). Skupina je dosegla premijsko rast v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih. Premija premoženjskih zavarovanj je bila višja za 12 odstotkov, življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 6 odstotkov ter zdravstvenih zavarovanj za 3 odstotke. V Sloveniji je rast dosegla 7 odstotkov in je bila skladna z gibanjem trga, na drugih trgih regije Adria pa je bila 12-odstotna. Na mednarodnem trgu je bila premijska rast 17-odstotna in zajema rast premije, zbrane po načelu prostega pretoka storitev, ter premije aktivnih pozavarovalnih poslov. Drugi zavarovalni prihodki (59,9 milijona evrov) so se okrepili za 23 odstotkov, drugi prihodki Skupine (59,8 milijona evrov) pa za 12 odstotkov, med njimi so predvsem prihodki od upravljanja premoženja in prodaje naložbenih nepremičnin.

Obračunani kosmati zneski škod so se povečali za 13 odstotkov na 832,2 milijona evrov. K njihovemu povečanju so prispevali tudi naravni množični škodni dogodki v ocenjeni višini 32,1 milijona evrov, kar presega petletno povprečje za več kot 20 odstotkov. Kombinirani količnik Skupine Triglav je dosegel ugodno vrednost 88,1 odstotka, na kar je učinkoval predvsem škodni količnik, izboljšan zaradi učinka delnega sproščanja škodnih rezervacij. Zaradi pritiskov inflacije, povečanega obsega poslovanja ter investiranja v digitalizacijo in druge razvojne aktivnosti so se za 12 odstotkov povečali kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav (374,9 milijona evrov). Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pojasnil: »Povečan obseg poslovanja in delno sproščanje škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih, sta uspešno nadomestila višje škode ter stroške poslovanja zaradi večje aktivnosti prebivalstva in gospodarstva, višje inflacije in drugih vplivov iz okolja. Pri oceni škodnih rezervacij smo sledili trendom najboljše ocene, ki jih uvaja računovodski standard MSRP 17 in s tem njeno višino približali ocenjeni vrednosti po MSRP 17.«

FINANČNI POLOŽAJ. Na zadnji dan leta 2022 je bilančna vsota Skupine Triglav dosegla 4,1 milijarde evrov (indeks 94), celotna vrednost kapitala je znašala 752,8 milijona (indeks 81) in kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije so dosegle 3.100,0 milijona evrov (indeks 97). Predsednik Uprave Andrej Slapar je pojasnil: »Skupina Triglav ostaja finančno močna, na njen finančni položaj pa so v 2022 pomembno vplivale razmere na finančnih trgih, povišana inflacija in višje izplačilo dividend. Kljub povečanem obsegu tveganj, je bila kapitalska ustreznost Skupine ob koncu leta visoka in se nahajala okrog spodnjega roba ciljnega razpona, ki smo si ga začrtali.«

NALOŽBENI PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Dvigi obrestnih mer in padci delniških tečajev na finančnih trgih so se odrazili v 11-odstotnem zmanjšanju obsega naložbenega portfelja, ki je ob koncu leta dosegel 3.271,2 milijona evrov. Njegovi donosi so bili negativni (-15,7 milijona evrov). Pri upravljanju naložbenih portfeljev, namenjenih kritju zavarovalnih obveznosti, smo dosledno zasledovali usklajenost z obveznostmi tako po višini, ročnosti kot po valuti sredstev, in tako dodatno omejevali negativne učinke višjih obrestnih mer. Skladno z naložbenimi politikami se ni bistveno spremenila konservativna sestava in kakovost naložbenega portfelja. Največji, 82,8-odstotni delež portfelja (brez naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje), predstavljajo obveznice na razvitih trgih in z večinoma visoko bonitetno oceno. Glavnino naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, predstavljajo sredstva, ki so investirana v vzajemne sklade po izboru zavarovancev, večinoma pa v sklade v upravljanju Skupine Triglav. Ti so v letu 2022 beležili neto prilive, a so se, zaradi znižanih tečajev na finančnih trgih, sredstva zmanjšala za 10 odstotkov na 1.389,5 milijona evrov. Skupina Triglav je v Sloveniji z 31,3-odstotnim tržnim deležem eden vodilnih upravljavcev premoženja v vzajemnih skladih.

TRAJNOSTNA USMERJENOST (ESG). Skupina Triglav ima začrtane strateške ambicije trajnostnega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju do 2025. Sistematično jih izvaja v obeh strateških dejavnostih, v lastnih procesih, v odnosu do družbenega okolja in pri korporativnem upravljanju.

V ponudbi obeh osnovnih dejavnosti širi storitve, s katerimi spodbuja družbeno in okoljsko korist, na primer zavarovanje sončnih elektrarn, mikromobilnosti, električnih in hibridnih vozil, kmetijskih zavarovanj s poudarkom na lokalni pridelavi in izboljšanju zaščite posevkov pred sušo. V naložbenem portfelju povečuje delež zelenih in trajnostnih obveznic ter obveznic z družbenim učinkom. Njihov delež v obvezniškem portfelju je ob koncu leta dosegel 10 odstotkov. Skupina Triglav že leta ponuja strankam namenski trajnostni delniški sklad Triglav Zeleni, ki ga je sedaj tudi uskladila z evropsko uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev.

V skladu z začrtanimi okoljskimi cilji pri lastnih procesih znižuje porabo energije, papirja in obseg odpadkov. V 2022 je tako uspešno znižala ogljični odtis obsega 1 in 2 za 11 odstotkov. Izvedla je tudi prve naložbe v solarne panele, ki bodo omogočali delno energetsko samooskrbo, povečala delež električnih in hibridnih vozil v voznem parku ter delovala v smeri digitalizacije in brezpapirnega poslovanja.

Skupina Triglav je tradicionalno tesno vpeta v družbeno in okoljsko odgovorne projekte, partnerstva in donatorstva. V letu 2022 je s povezovanjem svojih partnerjev iz sveta športa, kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva izoblikovala platformo Zavarujmo prihodnost, kjer skupaj z njimi ozavešča o pomenu trajnostnih praks na osnovi 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG).

Pri svojem delovanju sledi visokim standardom korporativnega upravljanja. Pri tem tudi neguje kulturo raznolikosti in vključenosti ter prepoznava priložnosti, ki jih prinaša. V vrstah Skupine Triglav je 55 odstotkov žensk, med menedžerji višje ravni je njihov delež 45-odstoten in 24-odstoten med kadri, ki vodijo ali nadzirajo družbe Skupine. Sodeluje v mednarodnih pobudah UN PSI, UNEP FI in v partnerstvu PCAF, ki uresničujejo načela trajnostnega razvoja, ter poroča skladno s trajnostnimi standardi GRI, SASB in po vprašalniku CDP o podnebnih spremembah.

IZVAJANJE DIVIDENDNE POLITIKE. Zavarovalnica Triglav si prizadeva, da je njena delnica donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. Tudi nanjo je v 2022 vplivalo stanje delniških trgov, kar je njen tečaj znižalo za 6 odstotkov (indeks Ljubljanske borze za 17 odstotkov). Njena celotna donosnost je znašala 4,5 odstotka, od tega je bil dividendni donos 10,7-odstoten. Po dveh letih razmer, zaznamovanih s pandemijo, je zavarovalnica v 2022 izplačala povišano dividendo v višini 3,7 evra bruto na delnico. Pri tem je, poleg višine razpoložljivega kapitala Skupine, upoštevala enkratnost oziroma izrednost določenih delov poslovanja v predhodnih dveh letih.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V letu, polnem izzivov, smo se še bolj trudili, da ustvarjamo varnejšo prihodnost strank, zaposlenih in delničarjev, kar bo naše vodilo tudi v prihodnje. Veliko nam pomeni, da so stranke ponovno prepoznale vloženi trud in so z nami zadovoljne, visoko stopnjo zadovoljstva pa je izrazila tudi ekipa preko 5.300 sodelavk in sodelavcev, ki se jim iskreno zahvaljujem za uspešno delo.«

STRATEGIJA SKUPINE TRIGLAV DO 2025. Skupina Triglav z nadaljevanjem digitalne transformacije in razvoja storitveno naravnanih poslovnih ekosistemov sledi osrednemu strateškemu cilju, izjemni in enotni uporabniški izkušnji strank po vseh poteh, v vseh procesih, pri vseh produktih in družbah. Svojo preobrazbo je zasnovala na enotnem upravljanju strankine izkušnje in digitalnem poslovanju. V to smer je v 2022 nadaljevala z digitalizacijo asistenčnih, prodajnih in škodnih postopkov ter z izgradnjo enotne platforme za komuniciranje in poslovanje s strankami, ob tem pa je več notranjih procesov že opremila z orodji za robotsko avtomatizacijo procesov. Prav tako je na skupni platformi in s skupnim lojalnostnim programom Triglav komplet nadaljevala s povezovanjem ekosistemov na temeljnih področjih zdravja, finančnih storitev, mobilnosti, bivanja in malih živali. Širila je krog partnerjev, s katerimi deli skupna poslovna načela in prizadevanje za visoko zadovoljstvo strank, ter dopolnjevala nabor asistenčnih in povezanih storitev.

(1) Informacije temeljijo na nerevidiranih podatkih o poslovanju Skupine Triglav v letu 2022. Izražani indeksi oziroma številčne primerjave kažejo primerjavo glede na leto 2021.
 
Complementary Content
${loading}