Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

V letu 2023 rezultati pod vplivom enkratnih dogodkov, letos pričakovana normalizacija poslovanja

Revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2023. Skupina je v 2023 povečala celotni obseg poslovanja za 12 odstotkov na 1.780,2 milijona evrov, ohranila finančno stabilnost in visoko kapitalsko ustreznost ter vodilni tržni položaj v Adria regiji. Pod vplivom negativnih enkratnih dogodkov je poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine znašal 21,1 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 16,3 milijona evrov. V letu 2024 Skupina načrtuje normalizacijo poslovanja skladno s strategijo. Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta letošnji skupščini delničarjev predlagala izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 39,8 milijona evrov. Predlagana dividenda zagotavlja delničarjem 5-odstotni dividendni donos.

V letu 2023 je Skupina Triglav s celovitim izvajanjem strateških usmeritev za 12 odstotkov okrepila celotni obseg poslovanja na 1.780,2 milijona evrov. V ugodnih razmerah na finančnih trgih je ustvarila dober naložbeni rezultat in pozitiven drugi vseobsegajoči donos ter uspešno poslovala na področju upravljanja premoženja. V zavarovalnem delu poslovanja so bili njeni rezultati pod negativnimi vplivi regulirane cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in zgodovinsko visokih množičnih škod. To se je odrazilo na kombiniranem količniku Premoženje in Zdravje, ki je dosegel 101,6 odstotka. Skupina je v teh zahtevnih razmerah ustvarila poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 21,1 milijona evrov, njen čisti poslovni izid pa je znašal 16,3 milijona evrov.

Skupina je uspešno zadržala finančno stabilnost in visoko kapitalsko ustreznost v višini 200 odstotkov. Poročili, kjer so podrobneje navedene informacije o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe, sta na voljo na tej povezavi.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Lansko leto je bilo izrazito zahtevno in v njem smo dokazali prilagodljivost in odpornost, ki nam jo omogoča robustni poslovni model. Ohranili smo finančno moč in vodilni tržni položaj v regiji, povečali obseg poslovanja in poslovali dobičkonosno. V letu 2024 pričakujemo normalizacijo našega poslovanja skladno z začrtano strategijo

V letu 2024 Skupina načrtuje celotni obseg poslovanja v višini okoli 1,6 milijarde evrov, poslovni izid pred obdavčitvijo med 100 in 120 milijoni evrov ter kombinirani količnik Premoženje in Zdravje okoli 95 odstotkov.

Izvajanje dividendne politike. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico in v skupnem znesku 39,8 milijona evrov. Pri predlagani dividendi znaša dividendna donosnost ob trenutni ceni delnice 5 odstotkov. Zavarovalnica bo predvidoma 26. 4. 2024 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 4. 6. 2024.

Strategija Skupine Triglav in njene trajnostne ambicije (ESG). Skupina Triglav sledi osrednemu strateškemu cilju, tj. izjemni in enotni uporabniški izkušnji strank, pri tem pa skrbi, da je njeno poslovanje varno in dobičkonosno. Sistematično izvaja nadaljnjo digitalno transformacijo, razvija storitveno naravnane poslovne modele in krepi svojo organizacijsko kulturo. Ob tem spodbuja prehod v podnebno nevtralno in proti podnebnim spremembam odporno gospodarstvo, sledi visokim standardom korporativnega upravljanja, neguje kulturo raznolikosti, enakosti in vključenosti ter je tesno povezana z družbenim okoljem.

Letno poročilo Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav za 2023. Krovno sporočilo letnega poročila »Pripravljeni. 365.« povzema sposobnost Skupine Triglav in stalno pripravljenost, da se nenehno odziva na spreminjajoča se pričakovanja in potrebe strank, za katere skrbi in jim stoji ob strani že skoraj 125 let. Enkratni dogodki, ki so zaznamovali leto 2023, so namreč potrdili povečano prilagodljivost Skupine, ki se odraža v prednosti širjenja digitaliziranih in poenostavljenih kompleksnih procesov ter prožnejši organiziranosti.

V PDF-izdaji in na spletnem mestu letnega poročila je na voljo več informacij, zakaj so za visoko raven zadovoljstva strank ključni zaposleni, kako so v Triglavu delovali ob izrednih dogodkih ter kako so jim pri tem pomagale tehnologija in nove digitalne rešitve. Integrirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023 je v slovenskem in angleškem jeziku dostopno na spletnih mestih https://letnoporocilo.triglav.eu/2023 in https://annualreport.triglav.eu/2023. Uporabniki si lahko pretočijo uradno iXBRL izdajo ali neuradno različico v PDF-formatu.


 
Complementary Content
${loading}