Aktualno

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2021

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov. Predvideno poslovanje bo potekalo v zahtevnih in konkurenčnih tržnih razmerah in z vplivom epidemioloških razmer na globalni ravni, katerih razsežnosti še vedno ostajajo negotove, na finančnih trgih pa v razmerah nizkih/negativnih obrestnih mer. Pri razvojnih aktivnostih bo Triglav usmerjen v uresničevanje svoje vizije, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

Skupina Triglav ostaja strateško usmerjena v doseganje dolgoročne, stabilne ekonomske donosnosti in povečevanje vrednosti Skupine, s čemer sledi svojemu poslanstvu - Ustvarjamo varnejšo prihodnost za vse svoje deležnike. Znotraj skupine ostajajo aktivnosti usmerjene v razvoj zaposlenih ter organizacije in kulture v še bolj sodelovalno in agilno. Z osredotočenostjo na stranke in njihove potrebe bo skupina še naprej izvajala razvojne aktivnosti, usmerjene v doseganje visoko kakovostnih storitev, tehnološko sodobne prodajne procese in učinkovito prodajno mrežo v skladu s pristopom vsekanalne komunikacije s stranko.

Skupina načrtuje povečan obseg premije, ki bo skupaj z drugimi dejavniki vplival tudi na škodni del njenega poslovanja. Pri množičnih škodnih dogodkih pričakuje podobne trende kot v preteklih letih, zaradi česar ohranja svojo skrbno izbrano pozavarovalno zaščito. Tudi v letu 2021 bo poudarek na stroškovni učinkovitosti, skupina bo nadaljevala z racionalizacijo stroškov, ki niso neposredno povezani s pridobivanjem zavarovanj, ob tem pa pričakuje rast stroškov predvsem iz naslova investicij v informacijske tehnologije in aktivnosti nadaljnje digitalne transformacije skupine. Na teh podlagah in ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj Triglav načrtuje ohranitev dobičkonosnosti zavarovalnega dela poslovanja na svojih trgih.  

Naložbene usmeritve Skupine Triglav ostajajo nespremenjene, njihov cilj je doseganje visoke bonitete celotnega naložbenega portfelja. V dejavnosti upravljanja premoženja strank bo sledila strateški usmeritvi povečevanja obsega sredstev s prodajo obstoječih varčevalnih in zavarovalnih produktov ter krepitvijo sredstev investicijskih skladov, ki jih upravlja hčerinska družba Triglav Skladi. Tudi v letu 2021 je cilj ohranitev obstoječih visokih bonitetnih ocen s strani priznanih bonitetnih agencijah S&P Global Ratings in A.M.Best.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Delujemo v težkih časih, zahtevnih ne le za nas, ampak za vse naše deležnike. Razsežnosti epidemioloških razmer na globalni ravni so tudi z makroekonomskega vidika še vedno negotove, finančni trgi volatilni in v okolju nizkih/negativnih obrestnih mer, na trgih pa vladajo ostre konkurenčne razmere. Ocenjujemo, da je Skupina finančno čvrsta, zanesljivo upravlja tveganja, posluje dobičkonosno ter se postopno in uspešno digitalno transformira. Kar se poslovnega rezultata tiče, ga za naslednje leto po verjetnem scenariju predvidenih razmer načrtujemo med 85 in 95 milijoni evrov.« Nadalje je izpostavil: »V tem okolju ostajamo osredotočeni na usmeritve naše strategije, ki jo dosledno izvajamo. Ob tem se ekipi preko 5 tisoč sodelavcev zahvaljujem za dosedanje sodelovanje in vložen trud.«

Ključni poudarki načrta poslovanja Skupine Triglav za leto 2021 se nahajajo v priponki obvestila.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14.10.2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.