Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Poročilo o poslovanju Skupine Triglav v prvih devetih mesecih 2022 z informacijo o načrtih za 2023

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju Skupine Triglav v prvih devetih mesecih 2022 z informacijo o načrtih za 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je v letošnjih zaostrenih poslovnih razmerah dosegla dobre devetmesečne rezultate. Glede na primerljivo lansko obdobje je za 10 odstotkov povečala celotne prihodke na 1.241,1 milijona evrov, dosegla ugodno vrednost kombiniranega količnika v višini 89,5 odstotka in ustvarila 89,2 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 3 odstotke manj kot v primerljivem obdobju lani. Nanj so letos vplivali povečan obseg poslovanja, uspešno obvladovanje inflacijskih pritiskov in drugih vplivov iz okolja, kot tudi intenzivnejše škodno dogajanje ter negativni donosi finančnih naložb. Skupina je ohranila finančno moč s kapitalsko ustreznostjo v ciljnem razponu. Ocenjuje, da bo letos dosegla načrtovani letni dobiček, ob tem pa opozarja, da so se zaradi negativnih vplivov iz poslovnega okolja bistveno povečala tveganja realizacije ciljnega dobička. V naslednjem letu pričakuje zelo zaostrene razmere poslovanja, v katerih bo dosledno izvajala svoje razvojne strateške aktivnosti, povečala obseg poslovanja, ohranila finančno moč ter poslovala varno in dobičkonosno.

DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO. Skupina Triglav je v devetih mesecih 2022 ustvarila 89,2 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 3 odstotke manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Tudi na Triglavu čutimo vpliv poslabšanega okolja z visoko rastjo inflacije in neugodnim stanjem na mednarodnih finančnih trgih, kar predvsem učinkuje na škodni del našega poslovanja, stroške in donose naložb. Z zaostreno situacijo se uspešno soočamo, za kar gre zahvala ekipi več kot 5.200 sodelavk in sodelavcev. Robustni poslovni model nam omogoča, da smo ohranili finančno moč s kapitalsko ustreznostjo v ciljnem razponu, povečali obseg poslovanja in ustvarili dobiček pred obdavčitvijo, ki je blizu doseženega v enakem obdobju lani.«

V Skupini ocenjujejo, da bo ciljni dobiček na letnem nivoju dosežen, glede na trenutne razmere pa ob tem opozarjajo na tveganja njegove realizacije v prvotno načrtovanem razponu. »Negativni dejavniki iz poslovnega okolja se pomembno krepijo, njihovega nadaljnjega razvoja do konca leta pa ni mogoče oceniti z ustrezno stopnjo zanesljivosti je izpostavil Andrej Slapar.

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Celotni prihodki Skupine Triglav so se glede na primerljivo lansko obdobje povečali za 10 odstotkov na 1.241,1 milijona evrov, v njihovi sestavi pa se je obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (1.147,7 milijona evrov) povečal za 9 odstotkov. Skupina je okrepila premijo v vseh treh zavarovalnih segmentih  in na vseh zavarovalnih trgih. V Sloveniji je premijska rast znašala 6 odstotkov, kar je odstotno točko nad rastjo trga, izven Slovenije na trgih regije Adria 12 odstotkov ter na mednarodnih trgih 19 odstotkov. Drugi zavarovalni prihodki (46,1 milijona evrov) so večji za 21 odstotkov, drugi prihodki Skupine (47,3  milijona evrov) pa za 35 odstotkov, med njimi so predvsem prihodki od upravljanja premoženja in prodaje naložbenih nepremičnin. 

Škodno dogajanje je bilo bolj intenzivno kot v primerljivem obdobju lani. Obračunani kosmati zneski škod so se povečali za 16 odstotkov na 604,0 milijona evrov. Nanje je vplival povečan obseg zavarovalnega portfelja, dodatno pa tudi končane omejitve zaradi pandemije, višje cene materiala in storitev zaradi inflacije ter povečana prisotnost naravnih množičnih škodnih dogodkov. Njihova ocenjena vrednost znaša 29,4 milijona evrov, pri čemer pretežni del (21,1 milijona evrov) predstavljajo škode v Sloveniji zaradi neurij s točo in viharjem. Kljub temu je kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj znašal zelo ugodnih 89,5 odstotka, podobno kot v enakem obdobju lani, kar je rezultat ugodnega razvoja škodnih rezervacij, ki smo jih oblikovali v preteklih obdobjih, še posebej previdno pa v času pandemije.

Kosmati obratovalni stroški so se glede na enako obdobje lani povečali za 10 odstotkov na 269,1 milijona evrov. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pojasnil: »Dosedanja rast stroškov je bila enaka rasti celotnih prihodkov, s čemer smo uspešno ohranili stroškovne količnike na primerljivi ravni enakega obdobja lani.« Stroški so se povečali predvsem zaradi inflacije (npr. stroški materiala in storitev), povečanega obsega poslovanja (npr. stroški pridobivanja zavarovanj zaradi večjega števila sklenjenih zavarovanj) in izvajanja strateških aktivnosti (npr. amortizacija zaradi investicij v informacijsko tehnologijo).

Zavarovalno-tehnične rezervacije so ob koncu devetmesečja znašale 3.199,9 milijona evrov, kar je podobno kot ob koncu lanskega leta. »Upravljanje rezervacij ustrezno usklajujemo z dinamiko poslovanja in naravo privzetih tveganj. Letošnji ugodni razvoj škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih, tako uspešno nadomešča rast škod in stroškov, do katerih prihaja zaradi večje aktivnosti prebivalstva in gospodarstva, višje inflacije in drugih vplivov iz okolja,« je povedal Uroš Ivanc.

NALOŽBENI PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Celoten naložben portfelj Skupine Triglav, vključno z naložbenimi nepremičninami in naložbami v pridružene družbe, se je glede na konec 2021 zaradi razmer na finančnih trgih znižal za 11 odstotkov na 3.266,9 milijona evrov, njegovi donosi pa so bili negativni. Konservativna sestava portfelja se ni bistveno spremenila, poudarek pa ostaja na visoko kakovostnih in mednarodno razpršenih naložbah. Tudi obseg sredstev strank, ki so v upravljanju v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja, se je zmanjšal za 11 odstotkov na 1.362,4 milijona evrov.  

TRAJNOSTNI RAZVOJ (ESG). Skupina Triglav nadaljuje z vključevanjem dejavnikov trajnostnega razvoja v svoje delovanje, tako je glede na konec lanskega leta povečala obseg trajnostnih naložb s fiksnim donosom za 13 odstotkov na 231,8 milijona evrov, njihov delež v obvezniškem portfelju pa predstavlja že 10,4 odstotka. Triglav tudi skrbi za vidnost in ustrezno informiranost o svojem trajnostnem razvoju, zato sodeluje v izbranih mednarodnih iniciativah (iniciative UN PSI, UNEP FI in PCAF, trajnostni standardi GRI in SASB, poročanje CDP).  

NAČRT POSLOVANJA SKUPINE TRIGLAV ZA LETO 2023*. Pričakovanja za prihodnje leto zaznamuje zelo visoka stopnja negotovosti v poslovnem okolju, ki izvira iz nadaljnjega razvoja geopolitičnih razmer, stanja na energetskih trgih, makroekonomske slike in epidemičnih razmer. Skupina Triglav v 2023 pričakuje dodatno zaostrene razmere svojega poslovanja, v katerih načrtuje poslovati varno in dobičkonosno.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Načrtujemo, da bomo v zahtevnem letu 2023 ustvarili med 95 in 110 milijoni evrov dobička pred obdavčitvijo po obstoječem poročevalskem okviru. Njegova načrtovana višina je nekoliko nižja od letos načrtovane, pri tem smo izhajali iz trenutno razpoložljivih projekcij in ocen razmer poslovanja. Tudi v 2023 bomo okrepili obseg poslovanja, načrtujemo zavarovalno premijo v razponu med 1,5 in 1,6 milijarde evrov. Ob tem bomo skrbeli za visoko stopnjo dobičkonosnosti zavarovalnega dela poslovanja z doseganjem kombiniranega količnika premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj pod 94 odstotki. Kot vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria načrtujemo nadaljnjo utrditev svojega položaja na obstoječih trgih, na trgih Evropske unije pa bomo iskali priložnosti neposredno po načelu prostega pretoka storitev in preko partnerskih povezav. Še naprej bomo stremeli k stroškovni racionalizaciji poslovanja, uspešnemu obvladovanju tveganj, finančni stabilnosti in ohranitvi visokih bonitetnih ocen priznanih bonitetnih agencij. Naša dividendna politika ostaja nespremenjena in prizadevali si bomo, da je delnica Triglava donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. Pri svojem delovanju bomo dosledno sledili našim strateškim usmeritvam, predvsem oblikovanju kakovostne in enotne izkušnje strank ter nadaljnjem razvoju storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov, ki naslavljajo medsebojno povezane potrebe strank in vpeljavi inovativnih procesov s pomočjo sodobnih tehnologij.«

*Načrtovano poslovanje Skupine Triglav v 2023 temelji na obetih, pričakovanjih o dogodkih in okoliščinah ter napovedih, s katerimi družba razpolaga v času priprave načrta. Dejanski rezultati, poslovanje in dogodki lahko pomembneje odstopajo od teh, ki so sedaj načrtovani. Zaradi večje preglednosti in primerljivosti z dosedanjimi podatki o poslovanju so informacije za 2023 podane z uporabo obstoječega poročevalskega okvira. V letu 2023 se ta z uvedbo novega računovodskega standarda MSRP 17 spreminja, Skupina Triglav bo zagotavljala ustrezno seznanitev o učinkih uvedbe novega računovodskega standarda na ključne kategorije poslovanja.

V priponki sta objavljena devetmesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 22. 11. 2022 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.